Kategorier
Säkerhet

SBA eller systematiskt brandskyddsarbete

För att hindra att en uppkommen eld får ödesdigra konsekvenser för människor och egendom, är det klokt att genomföra systematiskt brandskyddsarbete, eller SBA.

Eld kan ses som människans bästa vän men också vara den största fienden. De senaste åren har vi kunnat läsa och höra om bränder som uppkommit till följd av naturkatastrofer. Förändringar i klimatet anses ofta vara boven i dramat. Men även företag kan drabbas av eld och brandgaser som gör att en hel tillverkningsindustri går upp i rök.

För samhället är det viktigt att skadeverkningar av en brand förhindras eller begränsas. Det finns till och med en lagstiftning inom området. I “Lagen om skydd mot olyckor” (LSO) ingår systematiskt brandskyddsarbete som en integrerad del. Lagen ställer krav på att verksamheter oavsett storlek ska arbeta för att förebygga att bränder uppstår. Det krävs också att en verksamhet kontinuerligt ska underhålla sådant som ska fungera om en brand trots allt skulle inträffa.

Vem har då ansvar för att lagens krav uppfylls? Det ligger såväl på en byggnads ägare som den som nyttjar densamma. Vi kan dock inte begära att en företagsägare ska kunna allt om brandskydd. Av det skälet finns det företag med specialister och vars konsulter eller brandingenjörer kan leda arbetet.

Åtgärder i samband med SBA

Ditt företag är inne i en expansionsfas. För att klara efterfrågan på bolagets produkter måste lokaler för tillverkning och lager byggas till. De nya lokalerna ska byggas i direkt anslutning till de befintliga. Mellan lokalerna kommer flera genomföringar för ventilation, rörledningar och kablar för el att finnas.

Bolagets olika produkter kan vid oaktsam hantering vara relativt eldfängda. Du vill under inga villkor att en uppkommen brand ska sprida sig från en byggnad till en annan. Hur brandskyddet ska utformas vet du inte och därför konsulterar du ett företag som kan leda ett arbete med systematiskt brandskyddsarbete. 

Den brandingenjör som utför arbetet kommer med klara direktiv. För det första måste de olika lokalerna fungera som brandceller och fokus måste ligga på brandtätning. Öppen eld eller brandgaser får inte spridas från ett rum till ett annat via dörrspringor, genomföringar eller vid balkar.